Morgen voor 16:00 besteldvrijdag in huis*

100% kwaliteitsgarantie niet goed, geld terug!

Eenvoudig bestellen GRATIS verzending*

Algemene voorwaarden Zakelijke klanten

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
Artikel 5 - Informatie en conformiteit
Artikel 6 - Intellectueel eigendom
Artikel 7 - Prijzen
Artikel 8 - Levertijd
Artikel 9 - Levering van producten
Artikel 10 - Overmacht
Artikel 11 - Garantie en reclame
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Privacy en veiligheid
Artikel 16 - Slotbepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Afnemer:de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de afnemer aanbiedt;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5. Producten en diensten: Producten zijn tastbare zaken met een bepaalde waarde. Diensten zijn dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen betaling geschieden.

6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

EVservice
Damzigt 46
3454PS de Meern

Telefoonnummer: 085-3015601

E-mailadres: info@evservice.eu

KvK-nummer: 75817764

Btw-identificatienummer: NL860406672B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de afnemer zijn onherroepelijk.

2. Een overeenkomst tussen de Ondernemer en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer alle door de Ondernemer gevraagde gegevens heeft verstrekt en de Ondernemer de opdracht heeft bevestigd aan het door de afnemer opgegeven e-mailadres.

3. Onjuistheden in de orderbevestiging van de Ondernemer dienen binnen één werkdag na de datum van de orderbevestiging per e-mail aan de Ondernemer te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de afnemer daaraan gebonden is.

Artikel 5 - Informatie en conformiteit

1. Opgaven van de Ondernemer betreffende kleuren, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.

2. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van de Ondernemer opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden de Ondernemer niet. 

Artikel 6 - Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van de Ondernemer, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van de Ondernemer opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door de Ondernemer of een aan de Ondernemer gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van de Ondernemer niet worden gebruikt.

Artikel 7 - Prijzen

1. De door de afnemer verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, btw, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van de Ondernemer vermeld. Afnemer is gebonden aan de prijzen en kosten zoals opgenomen in de orderbevestiging.

2. De op de website van de Ondernemer vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 8 - Levertijd

1. Opgegeven levertijden gaan in zodra de Ondernemer de door de afnemer verstrekte opdracht heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht de Ondernemer niet tot schadevergoeding en geeft de afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen, op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 - Levering van producten

1. De Producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De afnemer is verplicht om de Producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de afnemer.

2. Indien de afnemer de Producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang de Ondernemer dat wenselijk acht, maar uiterlijk vier weken, voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. de Ondernemer heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

3. De Ondernemer is niet verplicht om een verzoek van de afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat de Ondernemer daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer.

4. De Ondernemer is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. De Ondernemer zal afnemer hierover tijdig informeren.

Artikel 10 - Overmacht

1. Indien de Ondernemer door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Daarnaast kan afnemer de overeenkomst niet ontbinden indien er sprake is van overmacht, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de Ondernemer. 

2. Onder overmacht wordt mede, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door de Ondernemer onvoorziene problemen bij levering of transport en de niet tijdige levering van Producten of Diensten door derden die door de Ondernemer zijn ingeschakeld.

3. Indien de Ondernemer bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 - Garantie en reclame

1. De Ondernemer staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Producten en Diensten in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het Product behorende fabrieksgarantie.

2. De garantie geldt gedurende de periode van 12 maanden en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van de Ondernemer.

3. Garantie wordt uitgevoerd door erkende servicepunten die hiervoor door de fabrikant/importeur zijn aangewezen.

4. Garantie geschiedt altijd op basis van "Carry-In", tenzij de fabrikant/importeur een on-site garantie service biedt. De Ondernemer biedt een optionele ons-site garantieservice.

5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, ondeskundige installatie, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is de Ondernemer niet aansprakelijk.

6. De afnemer dient de geleverde Producten en Diensten direct na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze Producten vrij van transportschade zijn ontvangen.

7. De afnemer dient eventuele klachten over de Producten of Diensten binnen 8 dagen na ontdekking bij de Ondernemer in te dienen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

8. Indien de afnemer reclameert is hij verplicht de Ondernemer de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De afnemer is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van de Ondernemer te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9. Retourzending aan de Ondernemer van verkochte Producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de Ondernemer per e-mail, met opgave van het door de Ondernemer toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van de Ondernemer beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de afnemer alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. de Ondernemer behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De Producten blijven te allen tijde voor risico van de afnemer. de Ondernemer zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de Ondernemer.

10. De afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van de Ondernemer binnen 7 dagen na de factuurdatum per e-mail aan de Ondernemer mede te delen, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

11. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

12. Na constatering van een tekortkoming in een Product is de afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Buiten het bepaalde in artikel 11 sluit de Ondernemer alle aansprakelijkheid voor enige schade uit, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Ondernemer.

2. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook.

3. Alle op de website(s) van de Ondernemer gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door de Ondernemer te leveren Producten of Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is de Ondernemer niet aansprakelijk.

4. In alle gevallen waarin de Ondernemer gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief btw) van de geleverde Producten of Diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

5. Iedere vordering op de Ondernemer, tenzij deze door de Ondernemer is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren Producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren Producten en Diensten geheel door de afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

2. Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is de Ondernemer gerechtigd de haar toebehorende Producten op kosten van de afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

3. Het is afnemer nimmer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op enige wijze te bezwaren of aan derden in gebruik te geven.

4. Indien derden aankondigen een beslag te leggen of een beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zal afnemer de Ondernemer hier onverwijld van op de hoogte brengen. Daarnaast is afnemer verplicht de beslag leggende derde te informeren over het eigendomsvoorbehoud van de Ondernemer.

5. Afnemer is verplicht de Producten vallend onder het eigendomsvoorbehoud duidelijk herkenbaar te verplaatsen en op te slaan. De Afnemer zal bij onduidelijkheid moeten bewijzen dat de Producten niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen. 

6. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren tegen beschadiging, vernietiging of diefstal. Op verzoek van de Ondernemer dient afnemer de desbetreffende verzekeringspolis te overleggen.

7. Indien de Ondernemer zich beroept op haar eigendomsrecht is afnemer verplicht de Ondernemer, of door de Ondernemer aangewezen derden, toegang te geven tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten.

8. Indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van afnemer wordt gelegd is afnemer verplicht de Ondernemer onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 14 - Betaling

1. Betaling van de Producten dient plaats te vinden via één van de op de website beschikbare betaalmethoden. of binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de bankrekening van de Ondernemer.

2. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de afnemer, direct na afloop van de betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

3. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 40,-.

4. De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

5. Door de afnemer gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van afnemer wordt gelegd, afnemer overlijdt en/of indien afnemer in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 15 - Privacy en veiligheid

1. De Ondernemer respecteert de privacy van de afnemer. De Ondernemer zal de persoonsgegevens van de afnemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en de op de website van de Ondernemer gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 16 - Slotbepalingen

1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze Voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Ondernemer en de afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

2. De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar de Ondernemer is gevestigd.

3. Op alle overeenkomsten die door de Ondernemer worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Alle geschillen tussen de Ondernemer en de afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Ondernemer gevestigd is.